Charta udržateľnosti

Charta trvalo udržateľného podnikania spravovaná flámskym združením Voka

Spoločenská zodpovednosť podniku je pre spoločnosť Alro mimoriadne dôležitá. Dokazujeme to rôznymi spôsobmi s maximálnym rešpektom k spoločnosti a k životnému prostrediu. Veľkú pozornosť takisto venujeme záujmom našich zamestnancov a zákazníkov.

Pracujeme na pláne s konkrétnymi akčnými bodmi, aby sme plne integrovali udržateľnosť do nášho poslania a vízie. Spoločenskú zodpovednosť podniku chceme plne integrovať do našich zásad pre naše belgické pobočky a pobočky v iných krajinách. Charta trvalo udržateľného podnikania spravovaná flámskym združením Voka slúži ako základ pre ročný akčný plán spoločnosti Alro. Základ tvorí päť pilierov udržateľnosti: ľudia, planéta, prospech, mier a partnerstvo. To nám umožňuje dosiahnuť naše vlastné ciele udržateľnosti a prispieť k dosiahnutiu 17 cieľov udržateľného rozvoja OSN.

17 ciele udržateľného rozvoja OSN

Ciele trvalo udržateľného rozvoja sa spájajú so 169 cieľmi, ktorých úlohou je oslobodiť ľudstvo od chudoby a vrátiť planétu na cestu udržateľnosti. Tieto ciele predstavujú tri rozmery trvalo udržateľného rozvoja: hospodársky, sociálny a environmentálny aspekt.

1. cieľ

Ukončiť chudobu všade a vo všetkých jej formách.

2. ciel'

Ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a lepšiu výživu a podporovať udržateľné poľnohospodárstvo.

3. ciel'

Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých v každom veku.

4. ciel'

Zabezpečiť inkluzívne a spravodlivé kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

5. ciel'

Dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat.

6. ciel'

Zabezpečiť dostupnosť a udržateľné riadenie vody a sanitárnych opatrení pre všetkých.

7. ciel'

Zabezpečiť prístup k cenovo dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých.

8. ciel'

Podporovať trvalý, inkluzívny a udržateľný ekonomický rast, plnú a produktívnu zamestnanosť a riadnu prácu pre všetkých.

9. ciel'

Vybudovať pevnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a udržateľnú industrializáciu a posilniť inovácie.

10. ciel'

Znížiť rozdiely v rámci a medzi krajinami.

11. ciel'

Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné.

12. ciel'

Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné schémy.

13. ciel'

Podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti klimatickej zmene a jej dôsledkom.

14. ciel'

Zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a zdroje mora na udržateľný rozvoj.

15. ciel'

Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie pozemných ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti dezertifikácii a zastaviť stratu biodiverzity.

16. ciel'

Podporovať mierovú inkluzívnu spoločnosť v prospech udržateľného rozvoja, poskytnúť prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, transparentné a inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach.

17. ciel'

Posilniť prostriedky implementácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj.

Spoločnosť Alro je zaviazaná spoločenskej zodpovednosti podniku

Spoločnosť Alro dbá na to, aby jej ekologická stopa bola čo najnižšia a využíva zelenú elektrinu zo solárnych panelov na streche a veterných turbín na našej pobočke. Momentálne si sami vyrábame aspoň polovicu potrebnej elektriny. Vďaka nim sú naše obchodné procesy ekologickejšie, čo pozitívne vplýva na životné prostredie. Takisto pracujeme v súlade s normou ISO 14001. V tomto smere sme boli priekopníkmi v našom odvetví. Norma ISO kontroluje environmentálne riadenie a technológie spracovania spoločnosti. Vďaka používaniu najšetrnejších výrobných technológií je naša ekologická stopa minimálna.

Vstúpili sme aj na automobilový trh, ktorý sa veľmi jasne zameriava na udržateľnosť. Keďže pôsobíme aj na tomto trhu, podporujeme našich zákazníkov pri ich dôležitom prechode na bezemisnú mobilitu. Veríme, že do roku 2030 budeme všetci jazdiť na elektrických vozidlách, pretože sú šetrnejšie k životnému prostrediu, a spoločnosť Alro je hrdá na to, že v tomto smere môže prispieť svojím dielom.

Spoločnosť RECITECH poskytuje spoločnosti Alro Group služby v oblasti nakladania s odpadom a jeho spracovania. Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd podniku a spracováva aj jej toky odpadov z obalov. Spoločnosť RECITECH sa stará o oddelené triedene, zber a spracovanie obalov.

Veľkú pozornosť takisto venujeme spokojnosti našich zamestnancov. Nakoniec, sú hnacou silou spoločnosti Alro Group. Intenzívne sa preto usilujeme o zdravé a bezpečné pracovné prostredie. Bezpečnosť je skutočne kľúčovým prvkom pilierov spoločnosti Alro. Takisto ponúkame množstvo príležitostí na kariérny postup, aby mal každý možnosť rozvíjať sa. Zamestnanci sú základným pilierom spoločnosti Alro Group a každý je vítaný, aby spolu s nami prijímal nové výzvy.

charta udržateľnosti

Medzinárodné uznanie

V spolupráci s flámskym združením Voka sme stanovili desať akčných bodov na dosiahnutie našich cieľov udržateľnosti. Prispievame tak aj k dosiahnutiu 17 cieľov udržateľného rozvoja OSN. Ciele podpísalo až 194 krajín sveta. Združenie Voka na tom spolupracuje s inštitútom UNITAR a združením Cifal Flanders – medzinárodným školiacim strediskom pre udržateľné riadenie. Keď tri roky po sebe podnikneme kroky, ktorými prispejeme k 17 cieľom trvalo udržateľného rozvoja, a dostaneme pozitívne hodnotenie, získame certifikát UNITAR Pioneer. Bude to formálne medzinárodné uznanie všetkých našich snáh o spoločenskú zodpovednosť.

Spoločne podporujeme udržateľnú politiku podniku zameranú na budúcnosť.