Privacy disclaimer

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van:

 • De naamloze vennootschap “ALRO HOLDINGS”, met maatschappelijke zetel te Kruishoefstraat 52, 3650 Dilsen-Stokkem, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren en met btw nummer BE 0450.073.565” (hierna genoemd “Alro Holdings”);
 • De naamloze vennootschap “ALRO”, met maatschappelijke zetel te Kruishoefstraat 52, 3650 Dilsen – Stokkem, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren en met btw nummer BE 0437.678.450 (hierna genoemd “Alro);
 • De naamloze vennootschap “WCA-Alro”, met maatschappelijke zetel te Oosterring 13, 3600 Genk, RPR en met BTW nummer BE 0434.307.008 (hierna genoemd “WCA Alro”);
 • De naamloze vennootschap “Recitech”, met maatschappelijke zetel te Heulentakstraat z/n, 3650 Dilsen-Stokkem, RPR en met BTW nummer BE 0437.726.851 (hierna genoemd “Recitech”); en
 • De vennootschap naar Slovaaks recht “Alro Slovakia”, met maatschappelijke zetel te Coburgova 84, 91701 Trnava (Slovakije), met BTW nummer SK 2022247535 (hierna genoemd Alro Slovakia”).

Alro Holdings, Alro, WCA Alro, Recitech en Alro Slovakia worden hierna gezamenlijk genoemd “Alro”, “wij” of “ons”. Uw privacy is van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy statement (hierna genoemd “Privacy Statement”) is onder meer van toepassing op (i) onze websitehttps://www.alro-group.com// (hierna genoemd de “Website”), (ii) enig en ieder bezoek aan de gebouwen van Alro en (iii) alle (commerciële) relaties tussen Alro en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Statement bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Alro verzamelt, alsook over de wijze waarop Alro deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Alro wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website, het beroep doen op de diensten van Alro, het aankopen van producten en/of goederen en enige en iedere vorm van communicatie met Alro impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Statement en aldus van de manier waarop Alro uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

.

 1. Soorten persoonsgegevens

Alro kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Klantennummer
 • Bedrijf
 • Nummerplaat
 • Camerabeelden
 • IP-Adres
 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Alro (bijvoorbeeld tijdens correspondentie).

Alro verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Alro, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Alro toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

 1. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website
 • Een samenwerking met Alro
 • Correspondentie met en uitgaande van Alro
 • Het bezoeken van de gebouwen/vestiging van Alro
 • Het opvragen van een offerte
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van Alro
 • Het uitwisselen van business cards
 • De verificatie van uw identiteit (bijvoorbeeld wanneer u de klantendienst contacteert)

De door Alro verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

 • Gebruik persoonsgegevens

Alro kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met Alro (incl. de opvolging daarvan)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)
 • Follow-up na een meeting
 • Registratie van bezoekers aan het gebouw/de vestiging van Alro
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen

 

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Alro of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Alro rust
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Alro of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)
 1. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Alro zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot het verwerken van betalingen (bijvoorbeeld Isabel) en het leveren van diensten (van allerhande aard) aan Alro (zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot diensten in het kader van onderaanneming). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, transport partners, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, externe dienstverleners (zoals bijvoorbeeld auditor).

Indien het noodzakelijk is dat Alro in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Statement.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Alro uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Alro hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Alro.
 • Wanneer Alro of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die Alro heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal Alro uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

 1. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 1. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Alro uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

 • Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met privacy@alro.be.

 • Beveiliging persoonsgegevens

Alro verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Alro zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren op de servers op de site van Alro, alsook op een shared drive en servers van derde partijen (waaronder maar niet beperkt tot mailserver, CRM, etc.).

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Alro, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Alro in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

 1. Update Privacy Statement

Alro is gerechtigd om deze Privacy Statement te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Statement wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

 1. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Alro draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

 1. Contacteer Alro

Indien u vragen heeft over de Privacy Statement of over de wijze waarop Alro uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: privacy@alro.be,

of

 • Via de post: Alro NV

Kruishoefstraat 52

3650 Dilsen-Stokkem

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Alro deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Alro uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.