ALRO NV

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing niettegenstaande andersluidende bepalingen in de bestel- of leveringsbons van de opdrachtgever, behoudens wijzigingen die beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

2. De overeenkomst komt tot stand bij ondertekening of wanneer de opdrachtgever aanvaarding van de offerte schriftelijk heeft bevestigd.

3. De toeleverancier is van zijn aansprakelijkheid bevrijd als een gebrek van de door de uitbesteder voorgeschreven of geleverde materialen of stukken voor of tijdens de uitvoering van het werk niet zichtbaar is. Indien de aan de toeleverancier bezorgde stukken of materialen verborgen gebreken vertoonden of beschadigd werden ten gevolge van hun slechte kwaliteit of verkeerde specificaties van de uitbesteder, dan is de toeleverancier van zijn aansprakelijkheid bevrijd en moet hij voor het uitgevoerde werk worden betaald.

4. Tijdens de uitvoering van het werk en na beëindiging van het werk is de toeleverancier niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging veroorzaakt door arbeidsconflicten of andere omstandigheden die zich buiten zijn wil voordoen zoals : brand, overstroming, natuurrampen, oorlog, opstand, algemene grondstoffenschaarste, enz. En dit onder beperkingen en bepalingen van art. 18 van de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978.

5. Klachten moeten aangetekend worden ingediend binnen een termijn van acht dagen na de levering. De toeleverancier kan eisen dat de uitbesteder hem op eigen kosten een staal van de bewerkte stukken of materialen bezorgt ten einde het gebrek te kunnen bepalen en de gevolgen ervan te beperken. Een klacht machtigt de uitbesteder niet zelf de stukken of materialen te herstellen of ze door een derde te laten herstellen behoudens schriftelijke toestemming van de toeleverancier. Het indienen van een klacht ontheft de uitbesteder niet van zijn betalingsverplichtingen.

6. Wijzigingen die door de uitbesteder aan het bestek worden aangebracht zijn slechts bindend als de toeleverancier ze schriftelijk aanvaardt.

7. De termijnen van levering worden gegeven als inlichting en de bestellingen worden per beurt afgewerkt. Zelfs wanneer wij ons ertoe verbinden om binnen een bepaalde termijn te leveren, zal deze levering niet alleen kunnen geschorst worden door overmacht, doch tevens door erge moeilijkheden binnen of buiten het bedrijf. Wij behouden ons het recht voor de levering te schorsen zolang deze moeilijkheden duren, zelfs de levering te verzaken, zonder uit dien hoofde enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

8. Verzending van stukken aan de toeleverancier moet franco gebeuren, tenzij vooraf anders is overeengekomen. De goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden vervoerd op risico van de uitbesteder. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de vervoerskosten ten laste van de uitbesteder.

9. De uitbesteder is verplicht de te behandelen grondstoffen of stukken degelijk verpakt te verzenden zodat ze tijdens het transport niet beschadigd kunnen worden. Behoudens andersluidende overeenkomst moeten deze verpakkingen kunnen worden hergebruikt voor de terugzending. Eventuele bijkomende verpakkingskosten zijn ten laste van de uitbesteder en worden afzonderlijk aangerekend.

10. Alle goederen blijven de uitsluitende eigendom van de toeleverancier tot bij de volledige betaling van de geleverde goederen en prestaties. Bij niet-betaling geldt het recht de goederen terug te vorderen.

11. Bij annulering van een bestelling, geheel of gedeeltelijk, blijft 15% van de niet uit te voeren verkoopsom verhaalbaar, afgezien van de waarde van de reeds bestelde materialen en de reeds uitgevoerde prestaties.

12. De prijzen gelden enkel voor de prestaties van de toeleverancier met uitsluiting van alle bijkomende kosten zoals : port, verzending, verpakking, taksen, enz. tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. R & D-uitgaven die noodzakelijk zijn om het gestelde resultaat te bereiken en niet in de prijs begrepen zijn, komen eveneens ten laste van de uitbesteder.

13. Al onze facturen zijn betaalbaar te Dilsen binnen de dertig dagen na factuurdatum. De aanvaarding van wissels of andere betalingsdocumenten houdt geen schuldvernieuwing in. Klachten betreffende facturen dienen binnen de acht dagen na factuurdatum duidelijk gemotiveerd te worden gericht aan de toeleverancier, zoniet worden deze als onontvankelijk beschouwd en de factuur als bindend aanzien tussen de partijen.

14. Niet-betaling der facturen op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling volgende gevolgen met zich meebrengen: – het aanrekenen van een intrest, gelijk aan 1% per aangevangen maand: – de gehoudenheid van de klant tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding, vastgesteld als volgt : 10% op de schijf tot 25.000 Euro 8 % op de schijf van 25.000 Euro tot 50.000 Euro 5 % op de schijf boven de 50.000 Euro, dit met een minimum van 125 Euro en een maximum van 6.250 Euro. In deze vergoeding zijn eventuele gerechtskosten niet inbegrepen. Onverminderd het bepaalde sub 25, zullen bij wanbetaling al onze andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de uitbesteder van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden. In dat geval behouden wij ons het recht voor om alle verdere leveringen aan de uitbesteder op te schorten, niettegenstaande iedere andersluidende overeenkomst, zonder enige schadevergoeding voor de uitbesteder, dit tot de volledige betaling. In geval van wanbetaling, kennelijk onvermogen, staking der betalingen, concordaat of faillissement behouden wij ons het recht voor de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen lastens de uitbesteders en toepassing te maken van de betreffende artikels van onze ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN.

15. De toeleverancier heeft het recht schuldvorderingen tegenover de uitbesteder te compenseren door eventuele vorderingen van de uitbesteder ten opzichte van de toeleverancier of elke andere zustermaatschappij.

16. Enkel deze Nederlandse versie van de ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN geldt als officiële tekst en prevaleert op ieder gemaakte vertaling. Alle overeenkomsten tussen uitbesteder en toeleveranciers worden onderworpen aan het Belgisch Recht

Top