Vyhlásení o ochrane súkromia

Chápeme, že vaša dôvera v nás je najdôležitejším kapitálom:

 • Spoločnosť s ručením obmedzeným „ALRO HOLDINGS“ so sídlom v Kruishoefstraat 52, 3650 Dilsen-Stokkem, RPR Antverpy (register právnických osôb pozn prekl.), oddelenie Tongeren s číslom DPH BE 0450.073.565“ (ďalej len „Alro Holdings“),
 • Akciová spoločnosť „ALRO“ so sídlom spoločnosti v Kruishoefstraat 52, 3650 Dilsen – Stokkem, RPR Antverpy, oddelenie Tongerem a s dph číslom BE 0437.678.450 (ďalej len „Alro),
 • Akciová spoločnosť „WCA-ALRO“ so sídlom v Oosterring 13, 3600 Genk, RPR a s číslom DPH BE 0434.307.008 (ďalej len „WCA Alro“),
 • Akciová spoločnosť „RECITECH so sídlom v Heulentakstraat bez čísla, 3650 Dilsen-Stokkem, RPR a s číslom DPH BE 0437.726.851 (ďalej len „Recitech“), a
 • Akciová spoločnosť podľa slovenského práva „ALRO SLOVAKIA“ so sídlom spoločnosti na Coburgova 84, 91701 Trnava (Slovensko), s číslom DPH SK 2022247535 (ďalej len „Alro Slovakia“).

Alro Holdings, Alro, WCA Alro, Recitech a Alro Slovakia ďalej spoločne označované ako „Alro“, „my“ alebo „nás“. Vaše súkromie je pre nás najdôležitejšia zásada.

Súčasné vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „vyhlásenie o ochrane osobných údajov“) sa vzťahuje okrem iného na (i) naše webové stránky https://www.alro-group.com/ (ďalej len „webová stránka“), (ii) na každú návštevu budov Alro a (iii) na všetky (komerčné) vzťahy medzi Alro a jej zákazníkmi, vyhliadkami a obchodnými partnermi.Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov zahŕňa okrem iného aj informácie o osobných údajoch, ktoré Alro zhromažďuje, ako aj spôsob, akým Alro používa a spracúva tieto osobné údaje.Alro chce zdôrazniť, že sa vždy snaží konať podľa „právnych predpisov o ochrane osobných údajov“, konkrétne (i) podľa belgického zákona o ochrane osobných údajov z 8. decembra 1992 so zreteľom na spracovanie osobných údajov, (ii) podľa nariadenia EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a voľný pohyb takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a (iii) (budúcich) belgických právnych predpisov týkajúcich sa vykonávania uvedeného nariadenia.Návšteva webových stránok, vyžiadanie služieb Alro, nákup výrobkov a/alebo tovaru a akejkoľvek komunikácie s Alro znamená výslovný súhlas (prostredníctvom komunikácie vašich osobných údajov alebo opt-in) vo vyhlásení o ochrane osobných údajov a tým o spôsobe, akým Alro zbiera, používa a spracúva vaše osobné údaje.

Prečítajte si prosím toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov v súvislosti s právnymi pravidlami Alro a s pravidlami o cookie.

 1. Typy osobných údajov

Alro môže zhromažďovať a spracovávať tieto osobné údaje:

 • Meno
 • Krstné meno
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo (pevné a/alebo mobilné)
 • Zákaznícke číslo
 • Spoločnosť
 • ŠPZ
 • Bezpečnostné videá
 • IP adresa
 • Všetky osobné údaje obsiahnuté vo voľnom poli kontaktného formulára
 • Všetky ostatné osobné údaje prenesené dobrovoľne na Alro (napríklad počas korešpondencie).

Alro taktiež automaticky zhromažďuje anonymné informácie o používaní webových stránok. Napríklad Alro automaticky zaznamenáva, ktoré časti z webovej stránky navštevujete, aký webový prehliadač používate, ktorú webovú lokalitu ste navštívili pri prístupe na webovú stránku. Na základe týchto údajov vás nemôžeme identifikovať, ale Alro tak môže zostaviť štatistiky týkajúce sa používania internetovej stránky.

 1. Spôsob zhromažďovania osobných údajov

Tieto osobné údaje sa zhromažďujú v súvislosti s:

 • Návštevou webovej stránky
 • Spoluprácou s Alro
 • Korešpondenciou s Alro
 • Návštevou budov/miest Alro
 • Vyžiadaním cenovej ponuky
 • Využitím služieb Alro
 • Výmenou vizitiek
 • Overením totožnosti (napríklad keď kontaktujete zákaznícky servis)

Osobné údaje zhromaždené Alro sú teda výslovne a dobrovoľne poskytnuté.

III.       Používanie osobných údajov

Alro môže používať vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • Vykonanie dohody s Alro (vrátane následných opatrení)
 • Odpovedanie na otázky (či už prostredníctvom kontaktného formulára)
 • Optimalizácia kvality, správy a obsahu webových stránok
 • Posielanie bulletinov
 • Štatistické účely
 • Príprava ponuky (a jej odoslanie)
 • Následné opatrenia po stretnutí
 • Registrácia návštevníkov budovy/miesta Alro
 • Posielanie faktúr a výber platieb

 

Spracovanie prebieha z týchto právnych dôvodov, podľa okolností:

 

 • Dali ste povolenie na spracovanie vašich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov
 • Spracovanie je nevyhnutné pre vykonanie dohody s Alro alebo na základe vašej žiadosti pred uzatvorením dohody o prijatí opatrení
 • Spracovanie je potrebné na splnenie zákonnej požiadavky, ktorá sa vzťahuje na  Alro
 • Spracovanie je nevyhnutné na ochranu legitímnych záujmov Alro alebo tretej strany, okrem prípadov, keď vaše záujmy alebo základné práva a vaše základné slobody, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov, prevažujú nad týmito záujmami (najmä ak ste maloletý)
 1. Zverejňovanie osobných údajov tretím stranám

Alro nezverejní vaše osobné údaje tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné na vykonanie dohody a jej optimalizácie (ako napríklad spracovanie platieb (napríklad Isabel) a poskytovanie služieb (všetkých druhov) Alru (napríklad, ale nie výhradne, subdodávateľské služby). V tejto súvislosti môžu byť vaše osobné údaje sprístupnené poskytovateľom platieb, dodávateľom softvéru, partnerom v cloude, dopravným partnerom, finančným inštitúciám, poisťovacím spoločnostiam, externým poskytovateľom služieb audítor).

Ak je potrebné, aby Alro v tejto súvislosti sprístupnila vaše osobné informácie tretím stranám, príslušná tretia strana je povinná používať vaše osobné údaje v súlade s ustanoveniami tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Bez ohľadu na vyššie uvedené je možné, že Alro môže zverejniť vaše osobné údaje:

 • Príslušným orgánom (i) keď je Alro povinná tak urobiť zo zákona alebo v rámci súdnych alebo budúcich súdnych konaní a (ii) na odškodnenie a ochranu práva Alro.
 • Ak Alro alebo prakticky všetok jeho majetok prevezme tretia strana, v takom prípade budú vaše osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Alro jedným z prevedených aktív.

Vo všetkých ostatných prípadoch Alro nebude predávať, prenajímať ani odovzdávať vaše osobné údaje tretím stranám, pokiaľ (i) nezískala váš súhlas a (ii) neuzavrela s dotknutou treťou stranou dohodu o spracovaní údajov, ktorá obsahuje potrebné záruky týkajúce sa dôvernosti a súkromia v súlade s ochranou vašich osobných údajov.

 1. Cezhraničné spracovanie osobných údajov

Akýkoľvek prenos osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) príjemcovi, ktorý má bydlisko alebo je usadený v krajine, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie o primeranosti vydané Európskou komisiou, sa bude riadiť ustanoveniami dohody o dátovom prenose, ktorá buď (i) obsahuje štandardné zmluvné doložky uvedené v „rozhodnutí Európskej komisie z 5. februára 2010 (rozhodnutie 2010/87/ES)“ alebo (ii) poskytuje vhodné záruky akýmkoľvek iným mechanizmom podľa zákona o ochrane súkromia alebo akékoľvek iné predpisy týkajúce sa spracovania osobných údajov.

 1. Ukladanie osobných údajov

Ak nie je dlhšia doba uchovávania údajov požadovaná alebo odôvodnená (i) zákonom alebo (ii) dodržaním inej zákonnej povinnosti, Alro uchováva vaše osobné údaje iba na obdobie potrebné na dosiahnutie a splnenie cieľov, ako je opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov v bode „III. Používanie osobných údajov.“

VII.      Vaše práva na súkromie

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte nasledujúce práva na ochranu osobných údajov:

 • právo kontrolovať vaše osobné údaje,
 • právo na opravu, doplnenie alebo aktualizáciu vašich osobných údajov,
 • právo na vymazanie vašich osobných údajov („právo byť zabudnutý“),
 • právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov,
 • právo na prenos vašich osobných údajov,
 • právo vzniesť námietku proti námietke voči spracovaniu vašich osobných údajov.

Ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, kontaktujte prosím privacy@alro.be.

VIII.     Bezpečnosť osobných údajov

Alro sa zaväzuje podniknúť primerané a rozumné fyzické, technologické a organizačné bezpečnostné opatrenia s cieľom zabrániť (i) neoprávnenému alebo nezákonnému prístupu k osobným údajom, ako aj (ii) strate, zneužitiu alebo zmene vašich osobných údajov.

Alro uchová všetky osobné údaje, ktoré zhromaždila na serveroch webových stránok Alro, ako aj na zdieľanom disku a serveroch tretích strán (vrátane poštového servera, CRM atď.).

Bez ohľadu na (i) bezpečnostnú politiku Alro, (ii) kontroly, ktoré vykonáva, a (iii) opatrenia, ktoré v tejto súvislosti ukladá, nemožno zaručiť neporušiteľnú úroveň bezpečnosti. Žiadna metóda prenosu alebo retransmisie cez internet, ani žiadna metóda elektronického ukladania nie je 100% bezpečná, takže Alro v tejto súvislosti nemôže zaručiť absolútnu bezpečnosť.

 1. Aktualizácia vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Alro je oprávnená aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov umiestnením novej verzie na webovú stránku. V tomto rámci sa dôrazne odporúča, aby ste pravidelne konzultovali webové stránky a príslušnú stránku, na ktorej sa zobrazuje vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste si boli istí, že ste si vedomí akýchkoľvek zmien.

 1. Odkazy na iné webové stránky

Webová stránka môže obsahovať hypertextové odkazy na iné webové stránky. Keď kliknete na niektorý z týchto odkazov, môžete byť presmerovaný na inú webovú stránku alebo internetový zdroj, ktorý by mohol zhromažďovať informácie o vás prostredníctvom súborov cookie alebo iných technológií. Alro nemá kontrolnú moc, ani nenesie žiadnu zodpovednosť nad týmito inými webovými stránkami alebo internetovými zdrojmi ani za ich zhromažďovanie, používanie a distribúciu vašich osobných údajov. Musíte skontrolovať pravidlá ochrany osobných údajov týchto iných webových stránok a internetových zdrojov sami, aby ste mohli posúdiť, či konajú v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

 1. Kontaktujte Alro

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo o tom, ako Alro zhromažďuje, používa alebo spracúva vaše osobné údaje, kontaktujte nás:

 • e-mailom: privacy@alro.be,

       alebo

 • poštou: Alro NV

                               Kruishoefstraat 52

                               3650 Dilsen-Stokkem, Belgicko

Ak ste nespokojný so spôsobom, akým Alro spracovala tieto otázky alebo pripomienky, alebo máte akékoľvek sťažnosti na to, ako Alro zhromažďuje, používa alebo spracúva vaše údaje, môžete podať sťažnosť orgánu dohľadu.

Top